Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: spdobrzyn.pl

Treść strony

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1, 87- 610 Dobrzyń nad Wisłą, tel. 54 253 10 69.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Katarzyną Henzler pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w czasie realizowania programów nauczania oraz zapewnienia opieki uczniom w trakcie przebywania w świetlicy szkolnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Dane będą ujawniane osobom upoważnionym i działającym z polecenia administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryka

 • opublikował: Monika Kijek
  data publikacji: 2024-04-05 10:00
 • zmodyfikował: Monika Kijek
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-05 10:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1032
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-05 10:20:10