Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: spdobrzyn.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-24.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kijek, dyrektor@spdobrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 253 10 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do szkoły i oddziału przedszkolnego

W odległości ok. 40 metrów od wejścia głównego do szkoły, przy parkingu należącym do DCSiT, znajduje się przystanek autobusu szkolnego. Uczniowie z niepełnosprawnością przywożeni są do wejścia przed szkołą busem niskopodłogowym.

Wejście do szkoły

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 1. Wejście główne - wejście znajdujące się przy ulicy Licealnej 1. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Nie stwarza barier architektonicznych. Dwie pary drzwi jednoskrzydłowych – wejście przez dwie pary drzwi - otwierane ręcznie na zewnątrz.
  Wejście do szkoły dostępne w godzinach pracy szkoły po uprzednim wpisaniu się na listę "Ewidencja wejść/ wyjść”, monitorowaną przez woźną szkoły. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schody.
 2. Wejście od strony hali sportowej DCSiT - drzwi dwuskrzydłowe, wejście zaopatrzone w podjazd, dostępne jest tylko w określonych godzinach dla uczniów i pracowników szkoły oraz najemców hali sportowej. Dla interesantów udostępniane jest jedynie po wcześniejszym powiadomieniu sekretariatu szkoły i umówieniu wizyty interesanta. W odległości 4 metrów od wejścia – znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, którą można wjechać na poziom parteru szkoły.

Dostępność budynku

Skrzydła szkolne są rozmieszczone na parterze i na piętrze, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze na parterze i hala sportowa, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 90 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

Skrzydło oddziału przedszkolnego to przestrzeń jednopoziomowa, pomieszczenie dydaktyczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 90 cm).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Szkoła korzysta z parkingu wewnętrznego DCSiT – wjazd od ulicy Licealnej. Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 4 metrów od drzwi wejściowych do budynku od strony DCSiT znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście z podjazdem dla wózków.

Do głównego wejścia szkoły należy pokonać 3 schody, nie ma tu podjazdu dla wózków - wejście bez barier możliwe jest tylko przez skrzydło przy DCSiT (po wcześniejszym umówieniu).

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze oraz na piętrze budynku szkolnego, także na parterze dla oddziału przedszkolnego. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Monika Kijek
  data publikacji: 2023-03-18 19:58
 • zmodyfikował: Monika Kijek
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-24 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10190
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-24 12:14:10